Read manga online

TOP WEEKLY MANGA

Zero Point Idol

Zero Point Idol

Chapter 61 Chapter 60 Chapter 59.2 Last updated : May-06-2018 12:48 View : 836,749
I Love BL Comics

I Love BL Comics

chapter 6 chapter 5 chapter 4 Last updated : Sep-07-2017 06:28 View : 88,425
Celestial Destroyer

Celestial Destroyer

chapter 1.2 : Qing Yun Sect chapter 1.1 : Qing Yun Sect Last updated : Jul-27-2017 06:52 View : 61,432
Chen Sheng

Chen Sheng

chapter 3 v2 : Bar Danger chapter 3 : Bar Danger chapter 2 : Exchanging Secrets Last updated : Jun-20-2017 00:21 View : 50,722
Yu Wang Zhi Fei

Yu Wang Zhi Fei

chapter 8 vol.1 chapter 7 vol.1 chapter 6 Last updated : Jul-07-2017 03:01 View : 65,480
Slightly Sour Secret

Slightly Sour Secret

chapter 10 chapter 9 chapter 8 Last updated : Oct-19-2017 00:37 View : 172,651
Odd Voice

Odd Voice

vol.1 chapter 4-6 vol.1 chapter 1-3 Last updated : May-22-2017 01:56 View : 7,089
Catbox Reverse

Catbox Reverse

chapter 1 : CASE001: CATBOX REVERSE Last updated : May-14-2017 04:32 View : 15,044
The Loser-fox orange

The Loser-fox orange

vol.1 chapter 3 vol.1 chapter 2 vol.1 chapter 1 Last updated : May-22-2017 01:56 View : 11,329
Shan Hai Qi Tan

Shan Hai Qi Tan

vol.1 chapter 1 : shanhaiqitan Last updated : May-02-2017 03:43 View : 10,476
Prince, Don’t Do This!

Prince, Don’t Do This!

Chapter 107 Chapter 106 Chapter 105 Last updated : May-16-2018 23:56 View : 2,631,920
The Legend of Qin V

The Legend of Qin V

chapter 0 : I am Tianming Last updated : Apr-28-2017 03:48 View : 17,987
Treat Me Tender

Treat Me Tender

chapter 18 chapter 17 chapter 16 Last updated : Jan-05-2018 07:01 View : 238,465
I am Cupid

I am Cupid

vol.1 chapter 7 vol.1 chapter 6 vol.1 chapter 4 Last updated : Jun-14-2017 17:04 View : 113,642
Life and Death - The Song of The Night

Life and Death - The Song of The Night

Chapter 40.1 Chapter 40 Chapter 39 Last updated : Apr-29-2018 22:42 View : 677,384
They are a Couple

They are a Couple

chapter 10 chapter 9 chapter 8 Last updated : Dec-07-2017 08:16 View : 169,957
Vampire And Hunter Spin Off

Vampire And Hunter Spin Off

vol.1 chapter 1 : Can you play with me? Last updated : Apr-19-2017 03:08 View : 15,365
Yi Chui Wu Yue Tiao Man Ji

Yi Chui Wu Yue Tiao Man Ji

chapter 140 : Ep 140 – Tales Of Falling Plum Blossoms (3) chapter 139 : Ep 139 – Tales of Falling Plum Blossoms (2) chapter 138 : Ep 138 – Tales of Falling Plum Blossoms (1) Last updated : Oct-13-2017 15:27 View : 520,090
Sweet bite (Rui si-Yi kai)

Sweet bite (Rui si-Yi kai)

chapter 17 chapter 4 vol.1 chapter 3 Last updated : Jan-01-2018 01:25 View : 159,064
Circle

Circle

Chapter 101 Chapter 100 chapter 99 Last updated : Apr-02-2018 22:01 View : 829,102
Grow up with my daughter

Grow up with my daughter

vol.1 chapter 4 vol.1 chapter 3 vol.1 chapter 2 Last updated : May-22-2017 01:46 View : 10,277
Journey to the West

Journey to the West

Chapter 29 Chapter 28 Chapter 27 Last updated : May-12-2018 22:03 View : 467,763
The Diary to the Stage

The Diary to the Stage

chapter 0 Last updated : Apr-10-2017 21:15 View : 10,152
My encounter with a lil zombie

My encounter with a lil zombie

vol.1 chapter 12 vol.1 chapter 11 vol.1 chapter 10 Last updated : May-22-2017 01:56 View : 19,979