Read manga online

TOP WEEKLY MANGA

Zero Point Idol

Zero Point Idol

chapter 45 : Jin Lingfeng's declaration of ownership chapter 44 chapter 38 Last updated : Feb-05-2018 18:52 View : 502,349
I Love BL Comics

I Love BL Comics

chapter 6 chapter 5 chapter 4 Last updated : Sep-07-2017 06:28 View : 68,808
Celestial Destroyer

Celestial Destroyer

chapter 1.2 : Qing Yun Sect chapter 1.1 : Qing Yun Sect Last updated : Jul-27-2017 06:52 View : 48,584
Chen Sheng

Chen Sheng

chapter 3 v2 : Bar Danger chapter 3 : Bar Danger chapter 2 : Exchanging Secrets Last updated : Jun-20-2017 00:21 View : 34,787
Yu Wang Zhi Fei

Yu Wang Zhi Fei

chapter 8 vol.1 chapter 7 vol.1 chapter 6 Last updated : Jul-07-2017 03:01 View : 54,538
Slightly Sour Secret

Slightly Sour Secret

chapter 10 chapter 9 chapter 8 Last updated : Oct-19-2017 00:37 View : 132,478
Odd Voice

Odd Voice

vol.1 chapter 4-6 vol.1 chapter 1-3 Last updated : May-22-2017 01:56 View : 4,981
Catbox Reverse

Catbox Reverse

chapter 1 : CASE001: CATBOX REVERSE Last updated : May-14-2017 04:32 View : 10,867
The Loser-fox orange

The Loser-fox orange

vol.1 chapter 3 vol.1 chapter 2 vol.1 chapter 1 Last updated : May-22-2017 01:56 View : 8,432
Shan Hai Qi Tan

Shan Hai Qi Tan

vol.1 chapter 1 : shanhaiqitan Last updated : May-02-2017 03:43 View : 7,565
Prince, Don’t Do This!

Prince, Don’t Do This!

chapter 103 chapter 102 chapter 101 Last updated : Dec-07-2017 09:55 View : 2,007,595
The Legend of Qin V

The Legend of Qin V

chapter 0 : I am Tianming Last updated : Apr-28-2017 03:48 View : 13,263
Treat Me Tender

Treat Me Tender

chapter 18 chapter 17 chapter 16 Last updated : Jan-05-2018 07:01 View : 190,349
I am Cupid

I am Cupid

vol.1 chapter 7 vol.1 chapter 6 vol.1 chapter 4 Last updated : Jun-14-2017 17:04 View : 91,816
Life and Death - The Song of The Night

Life and Death - The Song of The Night

chapter 11 chapter 10 chapter 9 Last updated : Oct-19-2017 22:00 View : 177,265
They are a Couple

They are a Couple

chapter 10 chapter 9 chapter 8 Last updated : Dec-07-2017 08:16 View : 117,943
Vampire And Hunter Spin Off

Vampire And Hunter Spin Off

vol.1 chapter 1 : Can you play with me? Last updated : Apr-19-2017 03:08 View : 11,474
Yi Chui Wu Yue Tiao Man Ji

Yi Chui Wu Yue Tiao Man Ji

chapter 140 : Ep 140 – Tales Of Falling Plum Blossoms (3) chapter 139 : Ep 139 – Tales of Falling Plum Blossoms (2) chapter 138 : Ep 138 – Tales of Falling Plum Blossoms (1) Last updated : Oct-13-2017 15:27 View : 432,216
Sweet bite (Rui si-Yi kai)

Sweet bite (Rui si-Yi kai)

chapter 17 chapter 4 vol.1 chapter 3 Last updated : Jan-01-2018 01:25 View : 90,371
Circle

Circle

chapter 97 : Daily Story: 01 chapter 96 : End of Main Story chapter 95 Last updated : Jan-21-2018 00:52 View : 572,234
Grow up with my daughter

Grow up with my daughter

vol.1 chapter 4 vol.1 chapter 3 vol.1 chapter 2 Last updated : May-22-2017 01:46 View : 7,223
Journey to the West

Journey to the West

chapter 14 chapter 13 : Soul Awakening chapter 12 : Hell Chanting Last updated : Nov-14-2017 23:59 View : 163,617
The Diary to the Stage

The Diary to the Stage

chapter 0 Last updated : Apr-10-2017 21:15 View : 7,616
My encounter with a lil zombie

My encounter with a lil zombie

vol.1 chapter 12 vol.1 chapter 11 vol.1 chapter 10 Last updated : May-22-2017 01:56 View : 15,341